Karnig Sarkissian and Sevak Amroyan have released a new duet Arjani- Worthy:

Worthy

Your Spirit, within us,
Gives strength to everyone,
we are Sworn to the Holy Cross
as we pursue the call of blood,
Glory to our Armenian soldiers,
passengers to Eternity,
We wish that one day,
All your dreams are fulfilled.

Your brave beatitude has kept my country,
Your immortal names are spoken by my son’s lips
Monte Bedo, Karod, Moses, Tatul, Vazgen, Pegor, You have Started a new Era.

Armenian soldier … because of you …
Armenians have lived and live,
If one day, I would die,
My Life is an offering to my homeland.
The Call of your fair struggle;
will empower our souls,
for the Holy Blood, Gloriously
Future generations will triumph.

Your brave beatitude has kept my country,
Your immortal names are spoken by my son’s lips
Monte Bedo, Karod, Moses, Tatul, Vazgen, Pegor,
You have Started a new Era.

“… if the enemy dreams of crossing into the land of the Armenians again,
The Sons of Great David will rise as Silent as Lions,
They will Fight and Die Again, the dreadful heavens will roar,
With Victory our hero sons’ names will be immortal… ”

Author of song: Edmond Makaryan
Director of photography: Narbeh Khodaverdi
Edit: Mariam Gevorgyan
Arrangement: DerHova

ԱՐԺԱՆԻ

Ձեր հոգին… Մեր կողքին
Ուժ է տալիս ամէնքին,
Երդուեցինք Սուրբ Խաչով
Ու գնացինք արեան կանչով
Փառք քեզ հայորդի զինուոր
Որ դարձար յաւերժի ճամբորդ,
Ախ թէ երանի մի օր
Կատարուեն երազներդ բոլոր:

Ձեր քաջ սրխանքներն են պահել իմ երկիրն,
Ձեր վառ անուններն են որդուս շուրթերին,
Մոնթէ, Պետօ, Կարօտ,
Մովսէս, Թաթուլ, Վազգէն, Բեկոր,
Ձեզանով դուք բացեցիք նոր օր:

Հայ զինուոր… քո շնորհիւ…
Հայը ապրել է, կ’ապրի,
Թէ մի օր, պիտ’ մեռնիմ,
Կեանքս նուէր հայրենիքիս.
Ձեր արդար կռուի կանչով,
Մեր հոգին չի նահանջելու,
Սուրբ Արեան դիմաց փառքով
Սերունդներն են գալիք յաղթելու:

Ձեր քաջ սրխանքներն են պահել իմ երկիրն,
Ձեր վառ անուններն են որդուս շուրթերին,
Մոնթէ, Պետօ, Կարօտ,
Մովսէս, Թաթուլ, Վազգէն, Բեկոր,
Ձեզանով դուք բացեցիք նոր օր:

“… թէ թշնամու մտքով անցնի նորից մտնել հողը հայի,
կ’ելնեն անխօս ինչպէս առիւծ զաւակները մեծն Դաւթի,
Նորից կը տան մահ ու կռիւ, կորոտայ երկինքն ահեղ,
Յաղթանակով կ’անմահանան անուններդ Հերոս տղերք…”

Երգի հեղինակ` էդմոնդ Մակարեան
Օպերատոր՝ Նարբեհ Խոդավերդի
Մոնտաժ` Մարիամ Գևորգյան
Գործիքաւորում` ԴերՀովա