We often talk about how much money and wealth are stolen from Armenia. But the most important thing that has been stolen from the country, is the time and what we could have done with it. Total of 25 years stolen, but what kind of 25 years?

Մենք հաճախ ենք խոսում այն մասին, թե որքան փող ու հարստություն են գողացել Հայաստանից: Բայց ամենակարևոր բանը, որ մինչև հիմա գողացվել է Հայաստանից՝ ժամանակն է, և այն, ինչ կարող էինք անել այդ ժամանակում: Հայաստանից գողացել են 25 տարի, բայց ի՞նչ 25 տարիներ են դրանք եղել: